نرخ درآمد برای انتشاردهندگان

تبلیغات پیش فرض سایت هفت مطلق شامل درآمد برای انتشار دهنده نمی‌باشد.

در صوت رعایت موارد زیر بازدید در حاسب شما لحاظ خواهد شد.

نرخ های بازدید برای انتشار دهنده لینک به صورت زیر میباشد:

توضیحات / کشور قیمت برای 1000 بازدید
جمهوری اسلامی ایران Ŧ۷٬۰۰۰٫۰۰
سایر کشور ها Ŧ۵٬۰۰۰٫۰۰