نرخ درآمد برای انتشاردهندگان

تبلیغات پیش فرض سایت هفت مطلق شامل درآمد برای انتشار دهنده نمی‌باشد.

در صوت رعایت موارد زیر بازدید در حاسب شما لحاظ خواهد شد.

نرخ های بازدید برای انتشار دهنده لینک به صورت زیر میباشد:

توضیحات / کشور درآمد برای هر 1000 نمایش
رایانه موبایل / تبلت
سراسر جهان (همه کشورها) ۲٬۰۰۰ تومان ۲٬۰۰۰ تومان
توضیحات / کشور درآمد برای هر 1000 نمایش
رایانه موبایل / تبلت
سراسر جهان (همه کشورها) ۸٬۰۰۰ تومان ۱۲٬۰۰۰ تومان